Opći uvjeti prodaje

Opća odredbe  

Ovi opći uvjeti prodaje primjenjuju se radi uređenja svih međusobnih obveza, prava i dužnosti između tvrtke PRIMAT d.d. (u daljnjem tekstu: dobavljač) i njezinih kupaca ili naručitelja

Kupac ili naručitelj, prihvaćanjem ponude, zaključenjem ugovora, svakim pojedinačnim naručivanjem ili na bilo koji drugi obostrano prihvatljiv način, potvrđuje da prihvaća ove opće uvjete i s njima u potpunosti suglasan.  

Svako odstupanje od ovih općih uvjeta valja samo ako je pismeno potvrđeno od strane dobavljača, što ne utječe na važenje ostalih odredaba ovih općih uvjeta koje se ne mijenjaju potvrđenim dogovorom o odstupanju.  

Ponuda i narudžba  

Dobavljač izrađuje ponudu u kojoj navodi predmet, količinu, cijene, uvjete plaćanja i rokove isporuke. 

Ukoliko dobavljač u ponudi također odredi rok za njezino prihvaćanje, dobavljač je obvezan na ponudu samo do isteka tog roka. Ako rok za prihvaćanje nije određen u ponudi, on nije obvezujući za dobavljača.  

Ponuda se smatra prihvaćenom kada dobavljač primi pismenu izjavu kupca o prihvaćanju ponude, pri čemu pismena izjava može biti poslana i elektroničkom poštom. Ponuda se također smatra prihvaćenom u slučaju konkludentnog ponašanja kupca, koje se temelji na uspostavljenom odnosu između stranaka ili običajima, a može se smatrati prihvaćanjem ponude

U slučaju da kupac istodobno s prihvaćanjem ponude predloži i promjenu u vezi s ponudom, smatra se da je odbio ponudu i dao protuponudu, pri čemu protuponuda obvezuje dobavljača samo u opsegu koji je pismeno potvrdio.  

U slučaju kada kupac naruči robu, mora odrediti sve podatke koje dobavljač zahtijeva za pravilnu i nesmetanu provedbu. U ovom kontekstu, sljedeći podaci su potrebni: točna adresa kupca ili naručitelja, porezni broj kupca ili naručitelja, nazivi i količine naručene robe, željeni rok isporuke i način dostave.  

Rok isporuke  

Rokovi isporuke su u osnovi orijentacijski i nisu obvezujući, osim ako pisanim putem nije drukčije dogovoreno.  

Rok isporuke počinje teći od dana potvrde narudžbe ili sklapanja ugovora. U slučaju dogovora o avansu između stranaka, rok isporuke počinje teći nakon primanja avansa. 

Dobavljač ne odgovara za kašnjenje koje je nastalo zbog više sile ili nastupa nepredviđenih prepreka koje nisu na strani dobavljača i koje su takve prirode da imaju značajan utjecaj na ispunjenje obveza. O pojavi prepreke dobavljač je dužan odmah obavijestiti kupca ili naručitelja. 

Dobavljač ima pravo produžiti rok isporuke

 • u slučaju promjene zakona, propisa i drugih pravila koje je dobavljač obvezan poštovati pri ispunjenju narudžbe;
 • zbog promjene opsega, oblika, tehničke izvedbe predmeta narudžbe. U ovom slučaju dobavljač i kupac ili naručitelj moraju se pismeno dogovoriti o novom roku isporuke, eventualnim dodatnim troškovima i drugim ugovornim odredbama; 
 • zbog postupaka ili propuštanja kupca ili naručitelja; 
 • više sile.

Djelomične isporuke su dopuštene.  

U slučaju kada se rok isporuke odgađa iz razloga koji su na strani kupca ili naručitelja, ovaj je dužan nadoknaditi dobavljaču stvarne troškove skladištenja i eventualne druge troškove (npr. ponovne dostave, skladištenja, osiguranja, troškova radnika itd.).    

Cijene i uvjeti plaćanja  

Cijene su određene važećim cjenicima, izražene u neto iznosima, bez poreza na dodanu vrijednost.  

Dobavljač se obvezuje izdati račun za isporučenu robu ili obavljenu uslugu odmah po izvršenju. Račun je plaćiv u roku i na način dogovoren pri sklapanju ugovora ili pri potvrđivanju narudžbe

Datum plaćanja smatra se datumom primitka sredstava na račun dobavljača. U slučaju kašnjenja s plaćanjem, dobavljač ima pravo na zakonske zatezne kamate, od dana dospijeća pojedinog računa do plaćanja. U slučaju kašnjenja s plaćanjem, dobavljač ima pravo obustaviti daljnje izvršenje ugovora ili u krajnjem slučaju odustati od ugovora i tražiti naknadu svih do tada nastalih troškova i štete.  

Prijenos odgovornosti i rizika od slučajnog uništenja

Ako nije drugačije dogovoreno, odgovornost i rizik od slučajnog uništenja i oštećenja prelaze na kupca ili naručitelja najkasnije prilikom preuzimanja robe.    

U slučaju kašnjenja pri otpremi robe krivnjom kupca ili naručitelja, odgovornost i rizik od slučajnog uništenja i oštećenja prelazi na kupca ili naručitelja od dana kada je roba bila spremna za otpremu nadalje.  

Zadržavanje prava vlasništva  

Dobavljač zadržava pravo vlasništva nad isporučenom robom sve do potpune naplate računa, uključujući sve pripadajuće tražbine, eventualne kamate i troškove. Kupac ili naručitelj dužan je postupati s isporučenom robom kao dobar domaćin ili poslovni subjekt sve do plaćanja cjelokupnog računa. Kupac ili naručitelj ne može slobodno raspolagati s isporučenom robom prije plaćanja cjelokupnog računa.  

Kupac ili naručitelj ne smije bez pisanog suglasja dobavljača proslijediti informacije i dokumente koji predstavljaju poslovnu tajnu trećoj osobi. U slučaju kršenja zaštite poslovnih tajni, kupac ili naručitelj je dužan nadoknaditi dobavljaču štetu.  

Zaštita poslovne tajne  

Kupac ili naručitelj dužan je čuvati poslovnu tajnu dobavljača, koju dobije od dobavljača u vezi s poslovnim suradnjom. Poslovnom tajnom smatraju se sve informacije i dokumenti, posebno skice, know-how, specifikacije, planovi, ponude itd., koje je kupac ili naručitelj dobio od dobavljača, a koje za dobavljača predstavljaju konkurentske prednosti.  

Kupac ili naručitelj ne smije bez pisanog suglasja dobavljača proslijediti informacije i dokumente koji predstavljaju poslovnu tajnu trećoj osobi. U slučaju kršenja zaštite poslovnih tajni, kupac ili naručitelj je dužan nadoknaditi dobavljaču štetu. 

Odgovornost za greške i jamstva  

Dobavljač je obvezan ispraviti greške na predmetu ugovora koje su rezultat pogrešaka u konstrukciji, materijalima ili kvaliteti izvedenih radova, a koje se pojave pri ispravnoj uporabi predmeta ugovora i u uvjetima predviđenim ugovorom.

Odgovornost dobavljača za greške na predmetu ugovora ograničena je na greške koje se pokažu unutar razdoblja od 12 mjeseci od dana preuzimanja robe

Kupac ili naručitelj mora najkasnije prilikom preuzimanja obaviti kvantitativni i kvalitativni pregled robe. Očigledne greške kupac ili naručitelj mora odmah pisanim putem prijaviti dobavljaču, ali najkasnije u roku od 8 dana od preuzimanja robe, inače gubi pravo na otklanjanje grešaka. 

Skrivene greške kupac ili naručitelj mora pisanim putem prijaviti dobavljaču odmah nakon njihovog pojave, ali najkasnije u roku od 8 dana od dana preuzimanja robe, ali ne kasnije od 30 dana od dana preuzimanja robe. Reklamacijski zapisnik trebao bi sadržavati opis reklamacije i slikovni materijal. 

U slučaju primitka robe od prijevoznika, kupac ili dobavljača dužan je odmah pregledati robu zbog očitih nedostataka i dobiti potvrdu o njima od prijevoznika.

U slučaju opravdane reklamacije, dobavljač će je riješiti najkasnije u roku od 45 dana. U slučaju da se u navedenom roku greške ne mogu ispraviti, kupac ili naručitelj ima pravo na zamjenu robe

Isključenje posredne štete  

Dobavljač nije odgovoran za štetu ili gubitak koji nastane greškom na robi na drugim stvarima, uključujući prekid proizvodnje, gubitak dobiti i ostale neizravne gubitke.  

Servis i kvaliteta robe  

Održavanje robe provodi servisni odjel tvrtke PRIMAT d.d. i njeni ugovorni partneri, tijekom jamstvenog i izvanjamstvenog razdoblja. Uvjeti servisiranja određuju se prema vrsti robe.  

Dobavljač jamči kvalitetu prema standardu ISO 9001.  

Raskid ugovora  

Kupac ili naručitelj može odustati od ugovora u sljedećim slučajevima

 • ako dobavljač postane nesposoban za ispunjenje;
 • ako dobavljač može ispuniti samo dio narudžbe, a kupac ili naručitelj nema interesa za to; 
 • ako dobavljač ne ispuni predmet ugovora ni u dodatnom postavljenom roku; 
 • ako se ispunjenje predmeta ugovora odgodi zbog više sile više od 6 mjeseci. 

Samo u slučaju da je odustajanje kupca ili naručitelja rezultat teške nepažnje ili krivnje dobavljača, kupac ili naručitelj ima pravo na naknadu štete koja mu je nastala zbog odustajanja od ugovora. 

U slučaju da kupac ili naručitelj jednostrano otkaže narudžbu, dužan je nadoknaditi dobavljaču sve troškove koji su nastali s otkazanom narudžbom do dana otkaza i troškove koji će sigurno nastati. Kupac ili naručitelj odgovara dobavljaču za štetu koja mu je nastala u slučaju kada se kupac ili naručitelj pregovarao bez namjere zaključiti ugovor i u slučaju kada se pregovarao s namjerom zaključivanja ugovora, ali je tu namjeru neopravdano napustio.  

Dobavljač može odustati od ugovora u sljedećim slučajevima: 

 • ako kupac ili naručitelj ne ispunjava preuzete ugovorne obveze;
 • ako kupac ili naručitelj krši preuzete ugovorne obveze;
 • ako kupac ili naručitelj postane nesposoban za ispunjenje svojih obveza;
 • ako kupac ili naručitelj postane nesolventan, pokrene se postupak prisilne nagodbe, stečaja, likvidacije ili ako je sigurno da će doći do nesolventnosti;
 • ako je kupac ili naručitelj prikrivao ili prešućivao dobavljaču takve činjenice, da je dobavljač znao za njih, ugovorni posao ne bi preuzeo u izvedbu;
 • u drugim posebno dogovorenim slučajevima prema ugovoru;
 • u slučaju više sile.

U slučaju odustajanja od ugovora od strane dobavljača, osim u slučaju više sile, kupac ili naručitelj dužan je platiti sve dosadašnje izvršene radove i u slučaju 5. i 6. podaline, platiti ugovornu kaznu u iznosu od 10% ugovorne vrijednosti

Rješavanje sporova  

Prodavač i kupac će pokušati sporazumno riješiti sve sporove. U suprotnom slučaju nadležan je sud u Sarajevu - upotrebljava se isključivo pravo BIH. Zadržavamo pravo na promjene opštih prodajnih uslova. 

Opšti prodajni uslovi se upotrebljavaju od 1.11.2021 dalje.

PRIMAT, tovarna kovinske opreme d.d., Industrijska ulica 22, 2000 Maribor

contact