Opšti prodajni uslovi

OPŠTE ODREDBE
Prodaja proizvoda i usluga teče isključivo u skladu sa opštim prodajnim uslovima. Nabavni uslovi naših kupaca su time isključeni, te se ne prihvaćaju ni u slučajevima kada im se isključivo ne protivimo. Sva moguća odstupanja od tih opštih uslova moraju biti uvijek pismeno potvrđena sa naše strane.
Opšti prodajni uslovi su sastavni dio predračuna, računa, ponuda ili ugovora.
Sve primljene narudžbe moraju biti u pisanom obliku, a narudžba postaje važeća tek sa našom pismenom potvrdom narudžbe. Kao pismeno potvrđenom narudžbom se smatraju i potvrde poslate telefaxom ili elektronskom poštom. Konačno važeći je sadržaj naše potvrde narudžbe.
U slučaju da kupac otkaže narudžbu, dužan nam je nadoknaditi sve troškove nastale u vezi sa tom narudžbom, do dana otkazivanja.

 

DOSTAVNI ROKOVI
Dostavni rokovi su u osnovi orientacijski i nisu obavezujući osim ako nije pismeno drukčije potvrđeno. Dostavni rok počinje teći sa danom potvrde narudžbe i ističe sa danom dostave proizvoda ili obavljene usluge kupcu.
Dostavni rokovi se smiju proporcionalno produžiti u slučaju nepredviđenih prepreka koje nisu nastale našom voljom te su takve prirode da su imale značajan utjecaj na ispunjenje obaveze. O početku i kraju nastanka prepreka smo dužni odmah obavjestiti kupca. Na osnovu takvih smetnji kupac ne može uložiti zahtjev za povrat štete nastale zbog prekoračenja roka dobave.
Parcijalne dostave su dozvoljene. Potvrđeni dostavni rokovi se mogu produžiti u slučaju naknadne promjene narudžbe kupca.
U slučaju da kupac nije sposoban preuzeti robu ili uslugu u okviru dostavnog roka, dozvoljeno nam je izdati račun za vrijednost robe odnosno usluge. Istovremeno možemo obračunati troškove skladištenja robe i izdati račun za iste.
Odgvornost kupca za proizvod počinje sa momentom preuzimanja proizvoda od prevoznika. U slučaju kada kupac organizuje dopremu u svojoj režiji odgovornost za gubljenje proizvoda ili štetu na priozvodu preuzima od momenta predaje robe prevozniku, špediteru ili njemu lično.

 

PRODAJNE CIJENE
Cijene proizvoda su određene u cijenovniku ili se odrede individualno.
Paritet isporuke proizvoda je određen u važećem cjenovniku ili je usklađen  individualnom dogovoru.
U prodajnim cijenama nije uključen porez na dodanu vrijednost (PDV).

 

USLOVI PLAĆANJA
Prodavač je obavezan ispostaviti račun odmah nakon isporuke ili izvršene usluge. Račun je platljiv u roku i na način kakav je dogovoren kod sklapanja ugovora odnosno potvrđen kod prijema narudžbe.
Datum plaćanja je datum kada novac legne na naš račun otvoren u poslovnoj banci.
Minimalni iznos računa bez PDV je 100,00 KM. U primjeru kada je iznos računa manji od 100,00 KM  kupcu se zaračunaju manipulativni troškovi u visini 50,00 KM.
U slučaju ako kupac ne plati pravovremeno, prodavač može obračunati i zaračunati kamate za svaki dan kašnjenja uplate. U slučaju neuspješnog dogovora o poravnavanju terećenja, plaćanje ćemo uz prethodnu pismenu opomenu istjerati tužbom.

 

VLASNIŠTVO
Zadržavamo pravo nad vlasništvom dostavljenih proizvoda sve do cjelokupnog izmirivanja računa, tj.skupa sa sporednim terećenjima, eventualnim kamatama i troškovima. Tek kada je terećenje iz realizirirane dostave proizvoda i usluga u cijelosti podmirena, vlasništvo prelazi na kupca.
U periodu do podmirenja računa kupac je dužan postupati sa robom kao dobar gospodar. Kada kupac ne plati robe u dogovorenom roku, ne smije je zbog pridržavanja prava vlasništva do potpunog plaćanja, prodati drugome kupcu.
Zadržavamo  pravo na vlasništvo svih ponuđenih priloga, npr.skice, nacrti, slike,… Svaka dokumentacija koju pošaljemo kupcu se bez pismenog dozvoljenja ne smije predati trećoj osobi.

 

REKLAMACIJE
Kupac mora obaviti količinsko i kvalitetno preuzimanje robe najkasnije u roku od 8 dana po prijemu robe od prevoznika. Očite greške potrebno je pismeno prijaviti odmah odnosno najkasnije u roku 8 dana od prijema robe. Skrivene greške potrebno je prijaviti odmah kada ih otkrijemo odnosno u roku od 8 dana od otkrića ali ne kasnije od 30 dana od dana prijema robe.
Kupac je kod primopredaje obavijezan svaku štetu koja je nastala zbog prevoza reklamirati prevozniku i dobiti njegovu pismenu potvrdu. Istovremeno je kupac dužan o svakoj štetui odmah pismeno obavjestiti  prodavača.
Opravdanu reklamaciju prodavač će rješiti najkasnije u roku od 15 dana od primljene prijave. Ako rješenje reklamacije ne bude moguće u tom roku, onda ćemo u pismenom obliku obavijestiti kupca o novom roku i načinu rješavanja reklamacije.
Do uspješnog rješenja reklamacije kupac je dužan zadržati proizvode te sa oštećenim proizvodom upravljati kao dobar gospodar, u protivnom će odgovarati za štetu.

 

GARANCIJA
Svi isporučeni proizvodi imaju garanciju u periodu od  12 mjeseci od dana odpreme is našeg skladišta odnosno od isporuke proizvoda kupcu. Kupac se je dužan pridržavati uputa za upotrebu i montažu, koje su priložene proizvodu. Kod pogrešne i nestručne upotrebe ili montaže proizvoda reklamacija nije moguća. U tim slučajevima i sama garancija postaje nevažeća.

 

SERVIS
Servis za naše proizvode nudi servisna služba PRIMAT-a u vremenu garancije i nakon isteka garancije.
Uvjeti servisiranja ovise o vrsti proizvoda.

 

KVALITET PROIZVODA
Kvalitet proizvoda mora biti u skladu sa važećim standardom i normativima odnosno treba da bude u skladu sa tehničkim karakteristikama po kojima je proizvod izrađen.
U  PRIMAT-u je usvojen sistem osiguranja kvalitete po standardu ISO 9001.

 

RJEŠAVANJE SPOROVA
Prodavač i kupac će pokušati sporazumno riješiti sve sporove. U suprotnom slučaju nadležan je sud u Sarajevu - upotrebljava se isključivo pravo BIH.
Zadržavamo pravo na promjene opštih prodajnih uslova.

 

 

Opšti prodajni uslovi se upotrebljavaju od 23.10.2009.

 

 

 

PRIMAT  d.o.o., Sarajevo, Zagrebačka 57/b, 71000 Sarajevo

 

 

Opšti prodajni uslovi u PDF obliku.