PROIZVODNI PROGRAM

Protivprovalni dojavni uređaji

PROTIVPROVALNI DOJAVNI UREĐAJI u sigurnosnim kasama
[sigurnosni ormari, kase, bankomatne kase]

UVOD

Skoro sva europska sigurnosna udruženja preporučuju, da sigurnosne kase moraju biti visokog sigurnosnog kvaliteta i da moraju biti certifikovane. Pored toga moraju biti ormari i kase lakše od 1000 kg i sve bankomatne kase ankerisane u pod ili zid. 

U slučaju provalnog napada korisnik mora dokazati, da su vrata kase bila zatvorena, zabravljena i zaključana. 

Ove zahteve može korisnik zadovoljiti sa mehaničkim i organizacijskim mjerama.
Sa razvojem elektronskih uređaja, pokazale su se dodatne mogućnosti za osiguranje dragocenosti u kasi. 

Usporedno sa razvojem su osiguravjuća društva formirala preporuke za ugradnju protivprovalnih dojavnih uređaja. Kod mehaničkih kasa zahtjevaju njihovu certifikaciju, što znači, da mora biti svaka komponenta u tom uređaju kao cjelina ispitana i proizvedena pod nadzorom. 

Protivprovalni dojavni uređaji sami po sebi ne poboljšavaju mehaničke protivprovalne otpornosti ormara ili kase. Ti uređaji imaju nalog prepoznati poteze, koji bi mogli dovesti do protivpravnog otvaranja kase i otuđivanja njene sadržine. Ti uređaji imaju dodatni nalog, da prepoznaju pokušaj u njegovoj početnoj fazi i tako aktiviraju alarm. Intervencija sigurnosnih službi i policije je tada brža i učinkovitija. 

Standardan protivprovalni dojavni uređaj u sigurnosnim ormarima i kasama mora osim alarmne centrale, koja je locirana na drugom mjestu, zadovoljiti i sljedeće zahtjeve: 

  • Prepoznati nasilne provalne pokušaje sa tim da mora prepoznati djelovanje provalnih alata na kućištu i vratima ormara, kase ili trezorskoga prostora i provalne pokušaje trganja kase od sidranog vijka.
  • Prepoznati mora provalne pokušaje sa manipulacijom; pri tome mora prepoznati normalno stanje kada su vrata kase zatvorena, kada su zasuni u prijemu i kada je brava zaključana, i svaku promjenu u vezi sa tim.
  • Prepoznati mora provalne pokušaje sa kojima bi provalnik onesposobio mehanizam zatvaranja. Isto važi i za prepoznavanje nedozvoljenih radnji u električnom razvodniku protivprovalnog dojavnog uređaja. 

  • Kod sigurnosnih ormana i kasa te bankomatnih kasa, kod kojih su vrata ili cele kase locirane u nenadzorovanom i uopšte pristupnom prostoru, zahteva se prisilno rukovanje barem jedne brave. Ove brave za vreme kada je uključen dojavni uređaj nije moguče odključati iako to želi izvršiti autorizovana osoba. 

    Navedenim opštim sigurnosnim zahtjevama odgovaraju konkretna tehnička rešenja. 

 

PREDSTAVLJAMO KOMPONENTE PROTIVPROVALNOG DOJAVNOG UREĐAJA u sigurnosnim kasama
(sigurnosni ormani, kase, bankomatne kase)

 

 


1. Akustični (zvučni) senzor
Akustični senzor prepoznaje različite zvukove provalnih alata kao npr. ručnih i električnih čekića, bušilica, abrazivnih i termičkih reznih ploča, dijamantnih alata uključujući i one sa krunskim svrdlom, trganje sa hidrauličkim uređajima, eksplozivom itd. 

U slučaju provalnog pokušaja na vrata ili/i kućišta sigurnosne kase, akustički (zvučni) senzor prepoznaje karakterističan zvuk i aktivira alarm. 

Akustični senzor izrađen je tako da prepozna uobičajene uticaje okoline na kasu, te da na njih ne reaguje. Također je moguće podešavanje njegove osjetljivosti i postavljanje vremenskog zakašnjenja. 

Jedan akustični (zvučni) senzor lako nadzire do 50 m2 površine, pod uslovom da je ta površina u jednom dijelu. Kod ormara i kasa potreban je po jedan akustični senzor za vrata i za kućište.

 

 

 


2. Trgalni senzor
Trgalni senzor namjenjen je ranijem otkrivanju provalnih pokušaja trganja ankerisanih sigurnosnih ormara, kasa i bankomatnih kasa. 

Kod tog pokušaja ide se na to, da provalnici pokušavaju iztrgnuti kasu iz njezine pritvrde te je odneti na drugo mjesto, tako da bi mogli u miru otuđiti njezin sadržaj. 

Trgalni senzor postavljen je pod glavu matice jednoga od sidarnih vijaka. Kod pokušaja trganja kase od podloge javljač se prelama i aktivira alarm.

Kod prelamanja senzora siderni vik i dalje uredno sprečava odnošenje kase.

 


3. Magnetni prekidač vrata
Magnetni prekidač vrata namJenjen je nadzoru položaja vrata sigurnosnih ormara, kasa, bankomatnih kasa i trezorskih prostora. Prepoznaje dva položaja »otvoreno« i »zatvoreno«.

Magnetni prekidač sastoji se iz prekidača na kućištu kase i permanentnog magneta, koji je obično postavljen na vrata kase. 

U položaju vrata »zatvoreno« permanentni magnet aktivira sklopljen krug u instalaciji. Ako se u času uklopljene protivprovalne centrale za javljanje vrata pomeri u položaj »otvoreno«, kružni točak se prekida i aktivira se alarm. 

Kod bankomatnih kasa se uobičajeno ugrađuju dva prekidača, a u drugim primjerima jedan. Drugi prekidač nije vezan na centralu za javljanje, nego registruje otvaranje vrata, kad je centrala isključena.

 


4. Prekidač zamajca brave
Prekidač zamajca brave namjenjen je nadzoru položaja ključnog zamajca, sa kojim se posredno preko mehanizma zatvaranja zaključava sigurnosna kasa.

Prekidač poznaje dva položaja mehanizma zatvaranja: »zaključano« i »otključano«. 

Prekidač djeluje tako,da stvori kod položaja zamajca »zaključano« u instalaciji javljanja sklopljen kružni tok. 

Ako se sa otključavanjem brave, kada je uključen protivprovalni dojavni uređaj, pomjeri njezin zamajac u položaj »otključano«, kružni tok se prekine i aktivira se alarm. 

 

 

5. Prekidač poklopca/vrata prostora mehanizma zatvaranja   
U prostoru mehanizma zatvaranja vrata sigurnosne kase postavljeni su svi vitalni sigurnosni dijelovi mehanizma zatvaranja: mehanizam zatvaranja, brave, aktivni i pasivni zaskočnici, senzori i prekidači. 

Namjena prekidača poklopca/vrata prostora mehanizma zatvaranja je prepoznati neautorizovano otvaranje poklopca ili vrata tog prostora. 

Prekidač djeluje tako da se kod zatvorenog i/ili privitog poklopca prostora mehanizma zatvaranja sklopi krug. U primjeru otvaranja poklopca/vrat kružni tok se prekida ijavlja centrali da aktivira alarm.

 


6. Razvodnik sa prekidačem poklopca
Osnovna zadaća električnog razvodnika je povezati različite dojavne komponente između sebe i dojavne centrale. 

Sigurnosna zadaća nadzora razvodnika je, da se prepoznaje neautorizovano otvaranje poklopca razvodnika. 
Prekidač poklopca razvodnika deluje tako, da je kod zatvorenog i privitog poklopca razvodnika uspostavljen kružni tok u dojavnoj instalaciji.
Kada se poklopac razvodnika odvije i ukloni, dojavna centrala to registruje i aktivira alarm. 

Kod sigurnosnih ormara, kasa i bankomatnih kasa su ugrađena dva razvodnika, jedan u vratima drugi u kućištu.

 


7. Element zatvaranja
Element zatvaranja za prisilno upravljanje brave namjenjen je dodatnom mehaničkom osiguranju vrata sigurnosne kase. 
Element zatvaranja djeluje tako, da uspostavi vezu između elemenata i zamajca brave, kad je ta u položaju »zaključano«.

Kod uklopljene dojavne centrale se element zatvaranja aktivira i preko izvoda blokira pomicanje ključnog zapaha.

Kad je element zatvaranja uključen ni korisnik šifre otključavanja (ključa) ne može otvoriti brave.
 

 

 


8. Alarmna centrala
Alarmna centrala je uređaj za prijem, prikaz i prosljeđivanje izveštaja i informacija o pokušaju provale, sabotaže i smetnjama na sigurnosnoj kasi.

Izveštaji i informacije izlaze iz saznavanja senzora i prekidača, koji su ugrađeni u sigurnosnu kasu. 

Alarmna centrala je uvijek locirana na drugom mjestu, nikada u samoj sigurnosnoj kasi.

 

IZJAVA
 
PRIMAT d.d. Maribor je jedan od poznatih europskih proizvođača sigurnosnih ormara, kasa, oklopnih i bankomatnih kasa, trezorskih vrata i trezorskih prostorija.
 
Svi mehanički sigurnosni uređaji, koje proizvodi, su ispitani i certifikovani. Primatov matični ispitivač i certifikacijski organ je VdS Schadenverhuetung, Koeln, Nemačka.
 
Protivprovalne dojavne instalacije [zvučni i trgalni senzori, nadzor otvaranja vrata kase i vrata prostora mehanizma zatvaranja, nadzor zamajca brave i element mehanizma zatvaranja], koje PRIMAT d.d. ugrađuje u svoje kase, su upravo tako ispitane i certifikovane kod istog organa i to svaka komponenta posebno te instalacija kao cjelina.